• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

KRYTERIA PRZYZNAWANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU

KRYTERIA PRZYZNAWANIU DOFINANSOWANIA ZE ┼ÜRODKÓW PA┼âSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPE┼üNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU

 

Na podstawie:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i spo┼éecznej oraz zatrudnieniu osób niepe┼énosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z pó┼║n. zm.).
 2. Rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre┼Ťlenia rodzajów zada┼ä powiatu, które mog─ů by─ç finansowane ze ┼Ťrodków Pa┼ästwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe┼énosprawnych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z pó┼║n. zm.).
 3. Rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U.  z 2014 r., poz. 1937).
 4. Rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U z 2013 r. poz.1565).

 

zarz─ůdzam co nast─Öpuje:

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymuj─ů :

1)osoby niepe┼énosprawne w wieku do 16 roku ┼╝ycia, które ostatnie dofinansowanie na ten cel otrzyma┼éy w 2015 r.

2)osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem równowa┼╝nym, które ostatnie dofinansowanie na ten cel otrzyma┼éy w 2012 r.

Dofinansowywane nie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym:

1)legitymuj─ůcym si─Ö orzeczeniem o lekkim stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci (lub równowa┼╝nym),

2)pracuj─ůcym w zpch (niezale┼╝nie od tego, czy kiedykolwiek uzyska┼éy dofinansowanie ze ┼Ťrodków PFRON),

3)osobom, które przekroczy┼éy kryterium dochodowe.  

 

Aktualne informacje o o┼Ťrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadaj─ůcych wpisy do rejestrów wojewody dost─Öpne s─ů na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

 

BARIERY FUNKCJONALNE

 

 1. 1. Bariery architektoniczne.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mog─ů otrzyma─ç osoby niepe┼énosprawne, które maj─ů trudno┼Ťci w poruszaniu si─Ö oraz s─ů w┼éa┼Ťcicielami lub u┼╝ytkownikami wieczystymi nieruchomo┼Ťci albo posiadaj─ů zgod─Ö w┼éa┼Ťciciela    lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszkaj─ů na sta┼ée.

          Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma s┼éu┼╝y─ç pomocy  w likwidowaniu istniej─ůcych barier w najbli┼╝szym otoczeniu wnioskodawcy, nie za┼Ť  wyposa┼╝eniu nowych lub b─Öd─ůcych w trakcie budowy mieszka┼ä oraz domów. Samo pozwolenie na budow─Ö nie mo┼╝e by─ç podstaw─ů do otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. 

          Dofinansowaniu nie podlegaj─ů prace o charakterze remontowo-wyko┼äczeniowym, które nie wp┼éywaj─ů na popraw─Ö funkcjonowania osoby niepe┼énosprawnej lecz stanowi─ů o podniesieniu estetyki pomieszcze┼ä, takie jak np. malowanie i wyka┼äczanie glazur─ů pomieszcze┼ä (z wy┼é─ůczeniem pod┼éogi,  je┼Ťli tego wymaga bezpiecze┼ästwo osoby niepe┼énosprawnej), elektryka, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych i urz─ůdze┼ä sanitarnych i itp.

W roku 2018 pierwsze┼ästwo w otrzymaniu dofinansowania maj─ů osoby niepe┼énosprawne, zaliczone do znacznego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci lub z  orzeczeniem równowa┼╝nym, które poruszaj─ů si─Ö na wózku inwalidzkim.

W dalszej kolejno┼Ťci osoby niepe┼énosprawne, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci lub  z  orzeczeniem równowa┼╝nym, które maj─ů trudno┼Ťci w poruszaniu si─Ö (osoby niepe┼énosprawne poruszaj─ůce si─Ö przy pomocy balkoników, kul i innego rodzaju oprzyrz─ůdowania) potwierdzone aktualnym za┼Ťwiadczeniem od lekarza specjalisty (neurologa, ortopedy, reumatologa, chirurga).

Przystosowanie ┼éazienek do potrzeb osoby niepe┼énosprawnej obejmuje wykonanie kabin najazdowych z wpustem ┼Ťciekowym lub w wyj─ůtkowej sytuacji monta┼╝ brodzika nie wy┼╝szego jednak ni┼╝ 3 cm.

 

Z uwagi na du┼╝─ů ilo┼Ť─ç corocznie sk┼éadanych wniosków i braku wystarczaj─ůcych ┼Ťrodków finansowych z PFRON ustala si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç dofinansowania na przystosowanie ┼éazienki do potrzeb osoby niepe┼énosprawnej  do kwoty 5 000 z┼é (s┼éownie: pi─Ö─ç tysi─Öcy z┼éotych), nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do 95% kosztów przedsi─Öwzi─Öcia.

 

 1. 2. Bariery w komunikowaniu si─Ö.

 

Likwidacja barier polega na umo┼╝liwieniu osobie niepe┼énosprawnej porozumiewanie si─Ö  z innymi osobami.

 

W roku 2018 dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu si─Ö mog─ů otrzyma─ç osoby niepe┼énosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci lub z orzeczeniem równowa┼╝nym.

 

Dofinansowanie do zakupu komputera mo┼╝e by─ç przyznawane osobom posiadaj─ůcym znaczne trudno┼Ťci w komunikowaniu si─Ö   t. j.:

 • osobom posiadaj─ůcym dysfunkcj─Ö narz─ůdu s┼éuchu, mowy i wzroku;
 • osobom z dysfunkcj─ů ko┼äczyn dolnych, poruszaj─ůcym si─Ö na wózkach inwalidzkich, które ze wzgl─Ödu na bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania posiadaj─ů trudno┼Ťci w kontaktach z otoczeniem; oraz
 • dzieciom niepe┼énosprawnym posiadaj─ůcym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Ustala si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç dofinansowania do zakupu komputera w kwocie 1 700 z┼é (s┼éownie: jeden tysi─ůc siedemset z┼éotych).

 

 1. 3. Bariery techniczne.

W zakresie realizacji tego zadania b─Öd─ů realizowane dofinansowania wy┼é─ůcznie do zakupu urz─ůdze┼ä, które umo┼╝liwi─ů realizacj─Ö podstawowych czynno┼Ťci dnia codziennego, które do tej pory w zwi─ůzku z ograniczeniami wynikaj─ůcymi z  niepe┼énosprawno┼Ťci nie by┼éy mo┼╝liwe.

Dofinansowaniu nie podlega sprz─Öt AGD (m.in. lodówki, pralki, zmywarki),z zastrze┼╝eniem zdania poni┼╝ej. Mo┼╝liwym b─Ödzie dofinansowanie do sprz─Ötu AGD specjalistycznie przystosowanym do potrzeb wnioskodawcy.

 

Dofinansowanie do wykonania CO gazowego, elektrycznego b─ůd┼║ na olej opa┼éowy b─Ödzie w pierwszej kolejno┼Ťci udzielane osobom samotnym ze znacznym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem równowa┼╝nym, a tak┼╝e osobom, niepe┼énosprawnym ze znacznym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem równowa┼╝nym które zamieszkuj─ů z niepe┼énosprawnymi osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci.

Maksymalna wysoko┼Ť─ç dofinansowania do wykonania CO wynosi  4 000  z┼é (s┼éownie: cztery tysi─ůce z┼éotych).

Maksymalna wysoko┼Ť─ç dofinansowania do zakupu ┼éó┼╝ka rehabilitacyjnego wynosi  2 500  z┼é (s┼éownie: dwa tysi─ůce pi─Ö─çset z┼éotych).

 

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si─Ö i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsi─Öwzi─Öcia, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ wysoko┼Ť─ç pi─Ötnastokrotnego przeci─Ötnego wynagrodzenia.

Z uwagi na ograniczone ┼Ťrodki finansowe wnioski osób niepe┼énosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 

SPRZ─śT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  I ┼ÜRODKI POMOCNICZE

 

       O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ┼Ťrodki pomocnicze mog─ů ubiega─ç si─Ö osoby niepe┼énosprawne, które posiadaj─ů potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie do pe┼énej lub cz─Ö┼Ťciowej refundacji kosztu zakupu.

W roku 2018 osoba niepe┼énosprawna mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i ┼Ťrodków pomocniczych wraz z fakturami wystawionymi w 2017 roku.

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania do zakupu aparatu s┼éuchowego dla osób doros┼éych wynosi 500 z┼é (s┼éownie: pi─Ö─çset z┼éotych). Wysoko┼Ť─ç dofinansowania do zakupu wk┼éadki s┼éuchowej wynosi 50 z┼é (s┼éownie: pi─Ö─çdziesi─ůt z┼éotych).

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania  do zakupu aparatu s┼éuchowego dla dzieci i m┼éodzie┼╝y ucz─ůcej si─Ö do 26 roku ┼╝ycia wynosi 150 %   kwoty limitu NFZ.

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania zaopatrzenia w pozosta┼ée przedmioty ortopedyczne i ┼Ťrodki pomocnicze wynosi do 100% kwoty limitu NFZ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jako jednostka realizuj─ůca zadanie dotycz─ůce dofinansowa┼ä ze ┼Ťrodków PFRON informuje, i┼╝ nie b─Öd─ů udzielane dofinansowania do zakupu sprz─Ötu medycznego, piel─Ögnacyjnego, relaksacyjnego, np: pomp insulinowych, glukometrów, ci┼Ťnieniomierzy, koncentratorów tlenu, inhalatorów, lamp leczniczych, po┼Ťcieli leczniczej, mat relaksacyjnych itp.

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania zaopatrzenia w sprz─Öt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprz─Ötu, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ wysoko┼Ť─ç pi─Öciokrotnego przeci─Ötnego wynagrodzenia.

Z uwagi na ograniczone ┼Ťrodki finansowe wnioski osób niepe┼énosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 

Informacje ogólne

 1. Wniosek mo┼╝na pobra─ç w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12A, pokój nr 3 lub wydrukowa─ç ze strony internetowej  www.pcpr-jawor.pl
 2. Dofinansowanie us┼éug t┼éumacza j─Özyka migowego lub t┼éumacza-przewodnika, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si─Ö i technicznych przys┼éuguje oddzielnie na ka┼╝dy rodzaj zadania.
 3. Wniosek niekompletny wymaga uzupe┼énienia w terminie 30 dni. Nieusuni─Öcie braków                  w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Dofinansowanie nie mo┼╝e obejmowa─ç kosztów realizacji zada┼ä poniesionych przed przyznaniem ┼Ťrodków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze ┼Ťrodków PFRON.
 5. Dofinansowanie nie b─Ödzie przyznawane w przypadku, gdy wnioskodawca zmar┼é po z┼éo┼╝eniu wniosku a przed wyp┼éat─ů dofinansowania.
 6. Przyznawanie dofinansowa┼ä odbywa─ç si─Ö b─Ödzie do czasu wyczerpania ┼Ťrodków.
 7. W sytuacji, gdy limit ┼Ťrodków finansowych nie umo┼╝liwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom, w pierwszej kolejno┼Ťci realizowane b─Öd─ů wnioski wnioskodawców, których dochód jest najni┼╝szy.
 8. W przypadku otrzymania w trakcie roku dodatkowych ┼Ťrodków PFRON, procedury przyznawania dofinansowa┼ä mog─ů ulec zmianie.

 

 

W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Dyrektor Powiatowego   Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze mo┼╝e przyzna─ç dofinansowanie niezale┼╝nie od wskazanych kryteriów.