• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4

Piecza zast─Öpcza

System pieczy zast─Öpczej to zespó┼é osób, instytucji i dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemo┼╝no┼Ťci sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, a obowi─ůzek wspierania rodziny prze┼╝ywaj─ůcej trudno┼Ťci w wype┼énianiu funkcji opieku┼äczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zast─Öpczej, w zakresie ustalonym ustaw─ů, spoczywa na jednostkach samorz─ůdu terytorialnego oraz na organach administracji rz─ůdowej.

 

 

Rodzinna piecza zast─Öpcza

Rodzina zast─Öpcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniaj─ů dziecku ca┼éodobow─ů opiek─Ö i wychowanie, w szczególno┼Ťci:

 

1) traktuj─ů dziecko w sposób sprzyjaj─ůcy poczuciu godno┼Ťci i warto┼Ťci osobowej;

 

2) zapewniaj─ů dost─Öp do przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych;

 

3) zapewniaj─ů kszta┼écenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 

4) zapewniaj─ů rozwój uzdolnie┼ä i zainteresowa┼ä;

 

5) zaspokajaj─ů jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, spo┼éeczne oraz religijne;

 

6) zapewniaj─ů ochron─Ö przed arbitraln─ů lub bezprawn─ů ingerencj─ů w ┼╝ycie prywatne

dziecka;

 

7) umo┼╝liwiaj─ů kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ┼╝e s─ůd postanowi

inaczej.

 

Rodzina zast─Öpcza oraz prowadz─ůcy rodzinny dom dziecka wspó┼épracuj─ů z o┼Ťrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zast─Öpczej i organizatorem rodzinnej pieczy zast─Öpczej.

 

KTO MO┼╗E PE┼üNI─ć FUNKCJ─ś RODZINY ZAST─śPCZEJ

 

Pe┼énienie funkcji rodziny zast─Öpczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka mo┼╝e by─ç powierzone osobom, które:

1) daj─ů r─Ökojmi─Ö nale┼╝ytego sprawowania pieczy zast─Öpczej;

2) nie s─ů i nie by┼éy pozbawione w┼éadzy rodzicielskiej, oraz w┼éadza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wype┼éniaj─ů obowi─ůzek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi─ůzek w stosunku do nich wynika z tytu┼éu egzekucyjnego;

4) nie s─ů ograniczone w zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych;

5) s─ů zdolne do sprawowania w┼éa┼Ťciwej opieki nad dzieckiem, co zosta┼éo potwierdzone za┼Ťwiadczeniami o braku przeciwwskaza┼ä zdrowotnych do pe┼énienia funkcji rodziny zast─Öpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywaj─ů na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewni─ů odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umo┼╝liwiaj─ůce dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) w┼éa┼Ťciwej edukacji i rozwoju zainteresowa┼ä,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pe┼énienie funkcji rodziny zast─Öpczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka mo┼╝e by─ç powierzone osobom, które nie by┼éy skazane prawomocnym wyrokiem za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe.

 

W przypadku rodziny zast─Öpczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworz─ůca t─Ö rodzin─Ö musi posiada─ç sta┼ée ┼║ród┼éo dochodów.

 

Rodzina zast─Öpcza oraz prowadz─ůcy rodzinny dom dziecka sprawuj─ůcy piecz─Ö zast─Öpcz─ů nad dzieckiem mog─ů czasowo, za zgod─ů starosty, sprawowa─ç piecz─Ö zast─Öpcz─ů nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sprawowanie pieczy zast─Öpczej nad dzieckiem mo┼╝e by─ç czasowo powierzone, za zgod─ů starosty, rodzinie zast─Öpczej lub prowadz─ůcemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkuj─ů na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zast─Öpcza lub prowadz─ůcy rodzinny dom dziecka sprawuj─ů piecz─Ö zast─Öpcz─ů nad rodze┼ästwem tego dziecka.

 

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych:

Rodzinie zast─Öpczej oraz prowadz─ůcemu rodzinny dom dziecka, na ka┼╝de umieszczone dziecko, przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

 

Wysoko┼Ť─ç przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä:

-660,00 z┼é miesi─Öcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zast─Öpczej spokrewnionej,

- 1.000,00 z┼é miesi─Öcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zast─Öpczej zawodowej, rodzinie zast─Öpczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Rodzinie zast─Öpczej oraz prowadz─ůcemu rodzinny dom dziecka przys┼éuguje tak┼╝e dodatek nie ni┼╝szy ni┼╝ 200 z┼é na pokrycie zwi─Ökszonych kosztów utrzymania:

- na dziecko legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,

-na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 pa┼║dziernika 1982 r. o post─Öpowaniu w sprawach nieletnich.

 

Rodziny zast─Öpcze zawodowe oraz prowadz─ůcy rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie ni┼╝sze ni┼╝ kwota 2000,00 z┼é miesi─Öcznie, a rodziny zawodowe pe┼éni─ůce funkcj─Ö pogotowia rodzinnego nie ni┼╝sz─ů ni┼╝ kwota 2600,00 z┼é miesi─Öcznie.

 

Ponadto rodzinie zast─Öpczej oraz prowadz─ůcemu rodzinny dom dziecka starosta mo┼╝e przyzna─ç ┼Ťwiadczenie na pokrycie niezb─Ödnych wydatków zwi─ůzanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

 

Osoby otrzymuj─ůce ┼Ťwiadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wy┼╝ej s─ů obowi─ůzane niezw┼éocznie poinformowa─ç Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o ka┼╝dej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i maj─ůtkowej, która ma wp┼éyw na prawo do tych ┼Ťwiadcze┼ä.