• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4

Od 01 stycznia 2012 r. plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze funkcjonuj膮 na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej.

 

I. Formy instytucjonalnej pieczy zast臋pczej – art. 93

1) plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze ( powiat);

2) regionalne plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze ( samorz膮d wojew贸dztwa);

3) interwencyjne o艣rodki preadopcyjne (samorz膮d wojew贸dztwa).

 

II. Typy plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej: - art. 101, 102

1) socjalizacyjny;

2) interwencyjny,

3) specjalistyczno-terapeutyczny,

4) rodzinny

 

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza mo偶e 艂膮czy膰 zadania plac贸wek jw. opr贸cz typu rodzinnego Typ plac贸wki okre艣la jej regulamin.

 

Plac贸wka typu interwencyjnego - Zadaniem plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej typu interwencyjnego jest dora藕na opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczeg贸lno艣ci plac贸wka jest obowi膮zana przyj膮膰 dziecko w przypadkach wymagaj膮cych natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Do plac贸wki interwencyjnej dziecko przyjmuje si臋:

1) na podstawie orzeczenia s膮du;

2) w przypadku gdy dziecko zosta艂o doprowadzone przez Policj臋 lub Stra偶 Graniczn膮;

3) na wniosek rodzic贸w, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza si臋 dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie.

Pobyt dziecka w plac贸wce interwencyjnej nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 3 miesi膮ce. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach okres ten mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony do zako艅czenia trwaj膮cego post臋powania s膮dowego o:

1) powr贸t dziecka do rodziny;

2) przysposobienie;

3) umieszczenie w pieczy zast臋pczej.

 

Plac贸wka typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiek臋 nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach:

1) z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci,

2) wymagaj膮cym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii,

3) wymagaj膮cym op贸藕nie艅 rozwojowych i edukacyjnych.

 

Zapewnia zaj臋cia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensuj膮ce braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowuj膮ce do 偶ycia spo艂ecznego, a dzieciom niepe艂nosprawnym tak偶e odpowiedni膮 rehabilitacj臋 i zaj臋cia rewalidacyjne.

 

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza typu rodzinnego:

1) wychowuje dzieci w r贸偶nym wieku, w tym dorastaj膮ce i usamodzielniaj膮ce si臋;

2) umo偶liwia wsp贸lne wychowanie i opiek臋 licznemu rodze艅stwu;

3) wsp贸艂pracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej i asystentem rodziny.

 

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza:

 

1) zapewnia dziecku ca艂odobow膮 opiek臋 i wychowanie oraz zaspokaja jego niezb臋dne potrzeby, w szczeg贸lno艣ci emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, spo艂eczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we wsp贸艂pracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umo偶liwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba 偶e s膮d postanowi inaczej;

4) podejmuje dzia艂ania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dost臋p do kszta艂cenia dostosowanego do jego wieku i mo偶liwo艣ci rozwojowych;

6) obejmuje dziecko dzia艂aniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 zdrowotnych.

 

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza wsp贸艂pracuje, w zakresie wykonywanych zada艅, z s膮dem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodzin膮, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej oraz z innymi osobami i instytucjami, kt贸re podejmuj膮 si臋 wspierania dzia艂a艅 wychowawczych plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej, w szczeg贸lno艣ci w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego 偶ycia, je偶eli osoby te uzyskaj膮 akceptacj臋 dyrektora plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej oraz pozytywn膮 opini臋 organizatora rodzinnej pieczy zast臋pczej.

 

Regionalna plac贸wka opieku艅czo-terapeutyczna (prowadzona przez samorz膮d wojew贸dztwa): Umieszcza si臋 dzieci , kt贸re wymagaj膮 stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji;

Interwencyjny o艣rodek preadopcyjny (prowadzony przez samorz膮d wojew贸dztwa): Umieszcza si臋 dzieci, kt贸re wymagaj膮 specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mog膮 by膰 umieszczone w rodzinnej pieczy zast臋pczej.

W interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, mo偶na umie艣ci膰 nie wi臋cej ni偶 20 dzieci.

Pobyt dziecka w interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia.

 

III. Wiek dzieci w plac贸wkach.

W plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno- -terapeutycznego s膮 umieszczane

1) dzieci powy偶ej 10. roku 偶ycia, wymagaj膮ce szczeg贸lnej opieki lub maj膮ce trudno艣ci w przystosowaniu si臋 do 偶ycia w rodzinie.

2) Umieszczenie dziecka poni偶ej 10. roku 偶ycia w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest mo偶liwe w przypadku, gdy w danej plac贸wce opieku艅czo- -wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyj膮tkowych przypadkach, szczeg贸lnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodze艅stwa.

 

Na terenie Powiatu Jaworskiego funkcjonuj膮 trzy plac贸wki opieku艅czo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, tj.:

1. Plac贸wka Opieku艅czo – Wychowawcza ,,Jaworowy Start”, ul. Piastowska 12, 59-400 Jawor, tel. 76-870-24-77. Plac贸wka prowadzona przez Powiat.

2. Dom Dziecka w Kaczorowie, ul. Kamiennog贸rska 9, 59-420 Bolk贸w, tel. 75-741-21-13. Plac贸wka prowadzona przez Powiat.

3. Plac贸wka Opieku艅czo – Wychowawcza „Przysta艅” w Kaczorowie, ul. Kamiennog贸rska 9/2, tel. 75-741-22-10. Plac贸wka prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka im. dr H. Jordana w Kaczorowie.

Ponadto na terenie Powiatu Jaworskiego funkcjonuje plac贸wka opieku艅czo – wychowawcza typu rodzinnego, tj.:

1. Plac贸wka Opieku艅czo – Wychowawcza typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, Nowe Rochowice 7, 59-420 Bolk贸w, tel. 76-766-71-10. Plac贸wka prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka im. dr H. Jordana w Kaczorowie.