• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

 

Ankieta dla OSÓB NIEPE墓聛NOSPRAWNYCH
Poni偶sza ankieta ma pom贸c w rozeznaniu rzeczywistego zakresu potrzeb i problem贸w os贸b niepe艂nosprawnych. Zebrane dane pozwol膮 oceni膰 艣rodowisko os贸b niepe艂nosprawnych Powiatu jaworskiego i opracowa膰 program wsparcia. Prosimy osoby niepe艂nosprawne o rzetelne odpowiedzi na nast臋puj膮ce pytania:

>>>A N K I E T A<<<  
 
Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych jest funduszem celowym, kt贸rego 艣rodki przeznaczane s膮 na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 os贸b niepe艂nosprawnych oraz zatrudnianie os贸b niepe艂nosprawnych. 

Realizatorem tych zada艅, okre艣lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych na szczeblu powiatowym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.   Priorytetowym zadaniem wykonywanym w Powiatowym Centrum jest udzielanie wszechstronnego wsparcia w usprawnianiu i integracji os贸b niepe艂nosprawnych ze 艣rodowiskiem spo艂ecznym. Zakres tych dzia艂a艅 jest istotnym elementem rehabilitacji spo艂ecznej, stanowi膮cej „ cz臋艣膰 og贸lnego procesu rehabilitacji, polegaj膮cej na przygotowaniu osoby niepe艂nosprawnej do pe艂nienia r贸偶nych r贸l spo艂ecznych w艂a艣ciwych do wieku i p艂ci oraz na umo偶liwieniu jej pe艂nego uczestnictwa w 偶yciu spo艂ecznym swojego 艣rodowiska a przez to integracj臋 i reintegracj臋 spo艂eczn膮”.

   Rehabilitacja spo艂eczna to m.in.;

Dofinansowanie do turnus贸w rehabilitacyjnych


Ta aktywna forma rehabilitacji po艂膮czona z elementami wypoczynku ma na celu popraw臋 psychofizycznej sprawno艣ci, wyrobienie zaradno艣ci, rozw贸j umiej臋tno艣ci spo艂ecznych uczestnik贸w, m in : przez nawi膮zywanie i rozwijanie kontakt贸w spo艂ecznych uczestnik贸w, realizacj臋 i rozwijanie zainteresowa艅, a tak偶e udzia艂 w r贸偶norodnych zaj臋ciach indywidualnych i grupowych przewidzianych programem. Do korzystania s膮 uprawnione dzieci oraz osoby doros艂e legitymuj膮ce si臋 wa偶nym orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci. Osoba niepe艂nosprawna mo偶e r贸wnie偶 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PFRON uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, wy艂膮cznie na wyra藕ne i uzasadnione zalecenie lekarza.
Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeci臋tnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci, osoby niepe艂nosprawnej do 16 roku 偶ycia oraz osoby w wieku 16-24 lat ucz膮cej si臋 i niepracuj膮cej bez wzgl臋du na stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci;

 2. 25% przeci臋tnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci;

 3. 23% przeci臋tnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepe艂nosprawno艣ci;

 4. 18% przeci臋tnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepe艂nosprawnej;

 5. 18% przeci臋tnego wynagrodzenia dla osoby niepe艂nosprawnej zatrudnionej w zak艂adzie pracy chronionej, niezale偶nie od posiadanego stopnia niepe艂nosprawno艣ci.


Turnus rehabilitacyjny trwa minimum 14 dni i odbywa si臋 w grupie zorganizowanej licz膮cej nie mniej ni偶 20 uczestnik贸w, w dowolnie wybranym o艣rodku na terenie ca艂ego kraju, posiadaj膮cym wa偶ny wpis do rejestru o艣rodk贸w uprawnionych do organizowania turnus贸w rehabilitacyjnych prowadzonego przez wojewod臋.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych


Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia wyst臋puj膮ce w budynku i w jego najbli偶szej okolicy, kt贸re ze wzgl臋du na rozwi膮zania techniczne, konstrukcyjne lub warunki u偶ytkowania uniemo偶liwiaj膮 lub znacznie utrudniaj膮 swobod臋 ruchu osobom niepe艂nosprawnym.
Bariery techniczne to przeszkody wynikaj膮ce z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepe艂nosprawno艣ci, przedmiot贸w lub urz膮dze艅. Likwidacja tej bariery powinna powodowa膰 sprawniejsze dzia艂anie tej osoby w spo艂ecze艅stwie i umo偶liwi膰 jej funkcjonowanie w 偶yciu codziennym.
Bariery w komunikowaniu si臋 to ograniczenia uniemo偶liwiaj膮ce lub utrudniaj膮ce osobie niepe艂nosprawnej swobodne porozumiewanie si臋 i/lub przekazywanie informacji.
O dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu likwidacji barier – je偶eli ich realizacja umo偶liwi lub w znacznym stopniu u艂atwi osobie niepe艂nosprawnej wykonywanie podstawowych , codziennych czynno艣ci lub kontakt贸w z otoczeniem – mog膮 ubiega膰 si臋:

 • na likwidacje barier architektonicznych – osoby niepe艂nosprawne, kt贸re maj膮 trudno艣ci w poruszaniu si臋, je偶eli s膮 w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci lub u偶ytkownikami wieczystymi nieruchomo艣ci albo posiadaj膮 zgod臋 w艂a艣ciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w kt贸rym stale zamieszkuj膮.

 • na likwidacj臋 barier w komunikowaniu si臋 i technicznych – osoby niepe艂nosprawne, je偶eli jest to uzasadnione potrzebami wynikaj膮cymi z niepe艂nosprawno艣ci.

Dofinansowanie przys艂uguje oddzielnie na ka偶dy rodzaj zadania. 
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si臋 i technicznych nie przys艂uguje osobom niepe艂nosprawnym, kt贸re w ci膮gu trzech lat przed z艂o偶eniem wniosku uzyska艂y odpowiednio na te cele dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba niepe艂nosprawna mo偶e si臋 ubiega膰 w miar臋 potrzeb.
Wysoko艣膰 dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia nie wi臋cej jednak ni偶 do wysoko艣ci pi臋tnastokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia.
Dofinansowaniu nie podlegaj膮 koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem 艣rodk贸w finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze


O dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu mog膮 si臋 ubiega膰 osoby niepe艂nosprawne je偶eli przeci臋tny miesi臋czny doch贸d, w rozumieniu przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczb臋 os贸b we wsp贸lnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwarta艂 poprzedzaj膮cy miesi膮c z艂o偶enia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • - 50% przeci臋tnego wynagrodzenia, o kt贸rym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osob臋 we wsp贸lnym gospodarstwie domowym,

 • - 65% przeci臋tnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Sprz臋t rehabilitacyjny jest to sprz臋t niezb臋dny do prowadzenia zaj臋膰 rehabilitacyjnych maj膮cych za zadanie osi膮gni臋cie, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepe艂nosprawnej, mo偶liwie najwy偶szego poziomu jej funkcjonowania, jako艣ci 偶ycia i integracji spo艂ecznej.
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny ze 艣rodk贸w Funduszu mog膮 ubiega膰 si臋:

 • osoby niepe艂nosprawne stosownie do potrzeb wynikaj膮cych z niepe艂nosprawno艣ci je偶eli nie przekraczaj膮 kryterium dochodowo艣ci i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy u偶yciu tego sprz臋tu.

 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, je偶eli prowadz膮 dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z rehabilitacj膮 os贸b niepe艂nosprawnych przez okres co najmniej dw贸ch lat przed dniem z艂o偶enia wniosku oraz udokumentuj膮 posiadanie 艣rodk贸w w艂asnych lub pozyskanych z innych 藕r贸de艂 na sfinansowanie przedsi臋wzi臋cia w wysoko艣ci nieobj臋tej dofinansowaniem ze 艣rodk贸w Funduszu

Wysoko艣膰 dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny wynosi do 60% koszt贸w tego sprz臋tu, nie wi臋cej jednak ni偶 do wysoko艣ci pi臋ciokrotnego wynagrodzenia.
Przedmioty ortopedyczne s膮 to przyrz膮dy ortopedyczne niezb臋dne osobie niepe艂nosprawnej w przypadku trwa艂ego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przys艂uguj膮 w zale偶no艣ci od rodzaju przedmiotu raz na 2,3,4 lub 5 lat.
艢rodki pomocnicze to takie 艣rodki, kt贸re u艂atwiaj膮 w znacznym stopniu, b膮d藕 umo偶liwiaj膮 funkcjonowanie osoby niepe艂nosprawnej w 艣rodowisku spo艂ecznym. S膮 to pieluchomajtki, cewniki, aparaty s艂uchowe itp.
Prawo do otrzymania okre艣lonego rodzaju przedmiotu ortopedycznego lub 艣rodka pomocniczego (bezp艂atnie lub cz臋艣ciowo odp艂atnie) maj膮 osoby ubezpieczone oraz osoby pozostaj膮ce na ich utrzymaniu. 
Przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane s膮 uprawnionemu na w艂asno艣膰. Ponowne przyznanie zaopatrzenia mo偶e nast膮pi膰 po up艂ywie okresu jego u偶ywalno艣ci.
Je偶eli cena przedmiotu ortopedycznego lub 艣rodka pomocniczego przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, r贸偶nic臋 pokrywa uprawniony a nast臋pnie powinien skorzysta膰 z dofinansowania, przyznanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi

 • do 100% udzia艂u w艂asnego osoby niepe艂nosprawnej je偶eli taki udzia艂 jest wymagany

 • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udzia艂u w艂asnego osoby niepe艂nosprawnej, je偶eli cena zakupu jest wy偶sza ni偶 ustalony limit.

Podstaw膮 do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegaj膮cej refundacji jest wniosek 艣wiadczeniobiorcy o wykonanie naprawy potwierdzony do realizacji przez w艂a艣ciwy oddzia艂 wojew贸dzki Funduszu.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego
Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

O dofinansowanie ze 艣rodk贸w Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla os贸b niepe艂nosprawnych mog膮 ubiega膰 si臋 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, je偶eli prowadz膮 dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku. Wysoko艣膰 dofinansowania na to zadanie stanowi 60% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia.

Warsztaty terapii Zaj臋ciowej


Warsztat jest wyodr臋bnion膮 organizacyjnie i finansowo plac贸wk膮 stwarzaj膮c膮 osobom niepe艂nosprawnym, niezdolnym do podj臋cia pracy, mo偶liwo艣膰 rehabilitacji spo艂ecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do podj臋cia zatrudnienia. Warsztat poprzez stosowanie technik terapii zaj臋ciowej zmierza do rozwijania:

 • umiej臋tno艣ci wykonywania czynno艣ci 偶ycia codziennego oraz zaradno艣ci osobistej,

 • psychofizycznych sprawno艣ci oraz podstawowych i specjalistycznych umiej臋tno艣ci zawodowych, umo偶liwiaj膮cych podj臋cie pracy albo szkolenia zawodowego.