• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

plakatPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostk膮 powo艂an膮 do wykonywania zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo艂ecznej, a tak偶e zada艅 powiatu w zakresie pomocy osobom niepe艂nosprawnym okre艣lonych ustaw膮 z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych. Realizacja tych zada艅 ma przede wszystkim na celu popraw臋 funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdzia艂anie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalno艣ci rodzin. G艂贸wne kierunki dzia艂a艅 Centrum obejmuj膮:

 • pomoc dziecku i rodzinie, w szczeg贸lno艣ci za艣 dzieciom pozbawionym cz臋艣ciowo lub ca艂kowicie opieki rodzic贸w – organizacja opieki w rodzinach zast臋pczych, kierowanie dzieci do plac贸wek opieku艅czo - wychowawcze,

 • pomoc w integracji ze 艣rodowiskiem os贸b opuszczaj膮cych plac贸wki opieku艅czo – wychowawczych i rodziny zast臋pcze,

 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zast臋pczych,

 • wszechstronna pomoc osobom niepe艂nosprawnym,

 • umieszczanie os贸b ubiegaj膮cych si臋 o przyj臋cie do domu pomocy spo艂ecznej,

 • prowadzenie O艣rodka wsparcia dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,

 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spo艂ecznej z terenu powiatu


.

Realizuj膮c zadania pomocy spo艂ecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wsp贸艂pracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi, Ko艣cio艂em Katolickim, innymi ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

W szczeg贸lno艣ci:

 1. Rehabilitacja spo艂eczna:

  • dofinansowanie do turnus贸w rehabilitacyjnych,

  • dofinansowanie do likwidacji barier utrudniaj膮cych osobom niepe艂nosprawnym funkcjonowanie w spo艂ecze艅stwie,

  • dofinansowanie w zaopatrzenie w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze,

  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych. .

 2. Umieszczanie os贸b w domach pomocy spo艂ecznej,

 3. Prowadzenie O艣rodka wsparcia dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,

 4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

 5. Przyznawanie pomocy pieni臋偶nej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatk贸w zwi膮zanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczaj膮cym rodziny zast臋pcze, plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego , domy pomocy spo艂ecznej dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zak艂ady poprawcze, specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze i m艂odzie偶owe o艣rodki wychowawcze,

 6. Organizowanie opieki w rodzinach zast臋pczych oraz udzielanie pomocy pieni臋偶nej na cz臋艣ciowe pokrycie koszt贸w utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

 7. Prowadzenie konsultacji psychologicznych.

 8. 膹钮偶

Kompetencje
Wydawanie z upowa偶nienia Starosty Jaworskiego decyzji administracyjnych dotycz膮cych:

 

 • umieszczania w domach pomocy spo艂ecznej,

 • pomocy pieni臋偶nej na cz臋艣ciowe pokrycie koszt贸w utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zast臋pczych,

 • odp艂atno艣ci rodzic贸w biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zast臋pczych, plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych,

 • pomocy pieni臋偶nej na usamodzielnienie dla pe艂noletnich wychowank贸w rodzin zast臋pczych, plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego , domy pomocy spo艂ecznej dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zak艂ady poprawcze, specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze i m艂odzie偶owe o艣rodki wychowawcze,

 • przyznania pobytu w O艣rodku wsparcia dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze oraz ustalenia odp艂atno艣ci za pobyt w O艣rodku.